leefregels

Kleuters

BRENGEN EN AFHALEN

’s Morgens worden de kinderen afgezet op de speelplaats. We vragen u uw kleuter op tijd te brengen tot aan de poort en zelf niet op de speelplaats of in de gang te blijven staan, ’s morgens zowel als ’s middags.

Zo vergemakkelijkt u het afscheid nemen en het toezicht.

Om 08.15 u. is er opvang voorzien op de speelplaats van de lagere school.

(tijdens de winter, bij koude in de eetzaal aldaar). De kleuters mogen nooit alleen op de speelplaats blijven.

Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk: doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. Daarom is het belangrijk dat u uw kleuter op tijd brengt.

Afhalen van de kleuters gebeurt om 12.15 u. en 15.25 u. De ouders wachten aan het afdak (rode lijn). Bij het belsignaal komen de kleuterleidsters met de kinderen naar buiten via de verscheidene deuren. Om het afhalen veilig en overzichtelijk te laten verlopen, duidt de leidster elke kleuter aan alvorens hij/zij mag vertrekken.

Als uw kleuter door iemand anders wordt opgehaald, gelieve dit te melden.

Kleuters kunnen niet vroeger worden afgehaald. Als er een ongeval zou gebeuren, is dit niet gedekt door de verzekering. Mogen we u er ook aan herinneren dat de verzekering slechts geldt op de kortste weg van en naar school en slechts beperkte tijd voor en na de schooluren.

Als kleuters wegens dringende redenen (bezoek aan dokter e.a.) eerder worden afgehaald, gebeurt dit op eigen risico.

ETEN OP SCHOOL

Voor het eetmoment in de klas in de voormiddag en voor de eetzaal, vragen we u drank (geen frisdrank of energiedrank) te voorzien in herbruikbare flesjes of bekers (geen tetrabrik). Voorzie ook een gezond tussendoortje (fruit, boterham of een koek) maar geen snoep.

Op woensdag is fruitdag! De kleuters nemen dan allemaal een stuk fruit of groente mee. Het eerste trimester krijgen alle kleuters dit gezond tussendoortje gratis van OOG VOOR LEKKERS. 

Kleuters die geen fruit eten, mogen ook een boterham of yoghurt meenemen.

BUS, OPVANG, ROBBEDOES

Om een goed overzicht te hebben welke kleuters met de bus of naar de opvang moeten, krijgen zij een sleutelhanger die de ouders ’s morgens aan de boekentas hangen.

 

VERJAARDAGEN

Op verjaardagen mag er natuurlijk wel worden getrakteerd, maar u begrijpt dat er best een gezonde traktatie wordt aangeboden: een koekje, fruit of misschien bakt u zelf een koek.

Maar geen snoep, drankjes of speelgoedjes.

Indien dit toch gebeurt, zien wij ons genoodzaakt het terug mee naar huis te geven.

 

ZIEKE KLEUTERS

Tijdens de speeltijd kunnen geen kleuters in de klas blijven omwille van aansprakelijkheid. Echt zieke kleuters horen dan ook thuis.

 

Lagere school

Onze school telt ongeveer 170 leerlingen, allemaal jongens en meisjes van het eerste, tweede en derde leerjaar. Deze grote groep van leerlingen vormt samen met de leerkrachten en directie een kleine leefgemeenschap.

En net zoals in elke samenleving is het nodig dat er afspraken gemaakt worden die het samen-leven mogelijk maken. Daarnaast wil de school graag goede gewoontes en attitudes bijbrengen.

Vandaar deze noodzakelijke opsomming van aandachtspunten en regels die zeker niet uitgewerkt zijn om te straffen.

 

1. TOEKOMEN OP SCHOOL

Als fietser komen we via de achterkant van de kleuterschool of turnzaal naar het fietsenrek.  We plaatsen onze fiets ordelijk in het rek. Leerlingen die aankomen via de Spilstraat plaatsen de fietsen zo dicht mogelijk naar de kleuterschool. De kinderen die aankomen achter de turnzaal plaatsen de fiets zo dicht mogelijk naar het bruine poortje. We verlaten de fietsenstalling zo snel mogelijk.

Op de speelplaats fietsen is gevaarlijk en doen we dus niet.

Zorg ervoor dat je steeds op tijd bent. De boekentassen worden netjes neergezet, bij regenweer onder het afdak. Bij regenweer of als het koud is ’s morgens mag je in de eetzaal blijven.

 

2. BINNENGAAN VAN DE KLASSEN

Voor het begin van de lessen gaat de schoolbel twee keer. Op het eerste belsignaal wordt van je verwacht dat je stopt met spelen, naar je klasrij gaat en plaats neemt op de aangeduide plaats. Na het tweede belsignaal zijn we stil en onder begeleiding van de leerkracht gaan we naar de klas.

In de gang worden jassen, mutsen, petten, zwemtassen… achtergelaten aan je kapstok.

 

3. SPELEN OP DE SPEELPLAATS

We gaan rustig naar buiten. We spelen samen en zijn beleefd tegenover medeleerlingen en leerkrachten. Ruzie maken, plagen, pesten, scheldpartijen, uitdagen, gevaarlijke spelletjes worden niet geduld.

We gaan best aan het begin van de speeltijd naar de W.C. en wachten zeker niet tot op het laatste nippertje. Op de toiletten wordt er niet gespeeld.

Bij regenweer spelen we onder het afdak. Als de bel gaat komen we onmiddellijk onder het afdak spelen.

Voetballen kan op het voetbalpleintje en zeker niet in de buurt van de ramen. Leren ballen worden best vermeden. De speelplaats wordt nooit zonder toestemming verlaten.

We lopen niet in de gangen tijdens de speeltijd. Voor uitzonderlijke zaken kunnen we toelating vragen aan de juffrouw of meester die toezicht houdt.

Afval gooien we in de juiste afvalbak. We gaan niet op de muurtjes zitten en lopen natuurlijk niet op de banken. We gaan niet buiten de draad (poortje Maaseikerlaan).

Spelen in de zandbak kan als de rode vlag niet uithangt. Het zand hoort in de zandbak en niet er rond.

Bij het eerste belsignaal begeven wij ons onmiddellijk naar de klasrijen. Bij het tweede signaal zwijgen we en gaan klas na klas in stilte naar de klaslokalen.

 

4. ETEN OP SCHOOL

We eten in twee groepen. Eerst het tweede en derde leerjaar, daarna het eerste leerjaar.

We gaan per klas in de eetzaalrij staan. De klasverantwoordelijke heeft de grote verzameldoos en staat vooraan in de rij. Aan de ingang van de eetzaal nemen we onze brooddoos uit de mand. In de eetzaal schuiven we aan, aan de tafel die ons wordt toegewezen. Wie wenst kan een flesje drank nemen bij het naar binnen gaan en een drankjeton inleveren. De verantwoordelijke van de eetzaal (juf Viviane Jonck, juf Adeline Telen of juf Josiane Vandewinkel) zorgen voor het openen van de flesjes. Als we zelf drank meebrengen, doen we dat in herbruikbare flesjes (geen blikjes of tetrabrikjes).

We eten rustig en blijven op onze plaats zitten en gedragen ons netjes aan tafel. Na het eten leggen we de doos in de mand en twee kinderen brengen de mand naar de gang bij de klas. 

Op woensdag is fruitdag! De leerlingen nemen dan allemaal een stuk fruit of groente mee. Het eerste trimester krijgen alle kinderen dit gezond tussendoortje gratis van OOG VOOR LEKKERS.

 

5. VERLATEN VAN DE SCHOOL

We verlaten de klas onder begeleiding. Dan gaan we naar de afgesproken thuisrij of plaats waar een juffrouw of meester ons verder begeleidt.

Thuisrij 1: aan de poort uitgang Maaseikerlaan (Voor onze eigen veiligheid en om een vlot verloop te garanderen, wachten de ouders buiten de poort).

Thuisrij 2: aan de grote poort bij de sportzaal:

leerlingen die via de oprit langs de kleuterschool vertrekken (Spilstraat) en leerlingen die achter de sportzaal vertrekken (richting kruispunt).

’s Middags is er toezicht tot 12.30 u. Daarna worden we afgehaald in de eetzaal.

We blijven nergens treuzelen. Bij de verkeerslichten steken we met de fiets aan de hand over. We volgen de lichtsignalen goed op.

De kinderen die met de bus naar huis gaan, vormen een rij in de hal tegenover het personeelslokaal.

De kinderen die met Robbedoes meegaan begeven zich naar de kleuterspeelplaats.

Na school is er toezicht tot 15.40 u. Daarna worden we afgehaald op de speelplaats van de kleuterschool.

 

6. ONZE SCHOOL, OOK EEN GROENE SCHOOLl

Onze school probeert ook een milieubewuste school te zijn. Ook van jou verwachten we dat je je steentje bijdraagt.

Onze slogan luidt: Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt!

Heb je toch afval, sorteer dan in de juiste afvalbak: GFT- afval in de groene containers, restafval in de (donkergroene) ijzeren vuilnisbakken. Papier werpen we in de papiermanden in de klas.

Wees ook voorzichtig met de aanplanting.

Elke week is er een klas verantwoordelijk voor de orde van de speelplaats. Onder begeleiding van de leerkracht zullen zij een handje toesteken bij het zuiver houden van onze speelplaats.

TOT SLOT NOG DIT …

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke eigendommen (kledij, speelgoed, elektronische apparatuur…), beschadiging of diefstal. Computerspelletjes e.d. laat je best thuis.

Moedwillige vernielingen of diefstallen zullen in de mate van het mogelijke worden onderzocht en de schade zal eventueel verhaald worden op de dader.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden