Pedagogisch project

Inleiding

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. 

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school kun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- leef en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.    

Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.


In ons opvoedingsproject werken wij aan vijf essentiële opdrachten.

1. Werken aan de schooleigen christelijke identiteit


Als katholieke basisscholen van Neeroeteren zien wij het tot onze fundamentele opdracht onze christelijke identiteit te bewaren binnen de school. Daartoe beschouwen wij onze school als een leer- , leef- en geloofsgemeenschap en beleven wij de menselijke waarden vanuit een christelijke inspiratie en motivatie. In elke klas van het lager onderwijs worden drie lestijden per week aan godsdienst besteed. Eén van deze lestijden wordt door de leerkracht godsdienst gegeven. Daarnaast is er regelmatig een viering in schoolverband. 

Samen met de parochies organiseren de scholen een eucharistieviering met boekentassenwijding aan het begin van het schooljaar.

De adventsactie, de vastenwerking en andere projecten zijn belangrijke aanknopingspunten voor de  school.


Ons onderwijs- en opvoedingsproces is niet enkel gericht op kennis en vaardigheden, maar er wordt diepgang aan gegeven door bij de ontplooiing van het totale kind aan hoofd, hart en handen geïntegreerde aandacht te schenken. Het christelijk geïnspireerd mens- en wereldbeeld wordt gedragen door het team, samen met het schoolbestuur.

Van de ouders verwachten we dat ze zich loyaal opstellen ten opzichte van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht.

2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

Ons onderwijs voldoet inhoudelijk aan de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn ruimschoots omvat in het ZILL-leerplan van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Voor de concretisering van deze leerplannen laten we ons in het lager onderwijs leiden door onderstaande onderwijsmethodes met bordboeken:

  • Leesmethode voor het eerste leerjaar - Ik lees met Hup en aap
  • Nederlands - Tijd voor taal Accent
  • Wiskunde - Komp@s 
  • Frans voor 5 en 6 - En action
  • Wereldoriëntatie - Mundo
  • Muzische opvoeding - Muzemundo
  • Godsdienst - Land in zicht  

We trachten vernieuwingen adequaat te implementeren en bestempelen het streven naar optimale kwaliteitszorg als onze eerste verantwoordelijkheid. Alle klassen zijn voorzien van internet en in de lagere school zijn er digitale borden geïnstalleerd. De leerlingen kunnen ook gebruik maken van chromebooks. Het doelenpakket voor onze kleuters en leerlingen wordt zorgvuldig gepland en in de mate van het haalbare gerealiseerd. Op geregelde tijdstippen wordt de jaarplanning geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

In ons onderwijsaanbod streven we naar een horizontaal en verticaal samenhangend geheel. Dit houdt in dat we zowel op klas- als op schoolniveau aandacht hebben voor een evenwichtige spreiding van ons aanbod en dit met de nodige gradatie. Goed overleg tussen de parallelklassen en in het team is daarvoor essentieel.

3. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

Via de aangepaste organisatie van de onderwijsleersituatie trachten we de totale ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Ons opvoedingsklimaat is gericht op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen met zowel aandacht voor kennis, vaardigheden en inzichten als voor een positief zelfbeeld, een hoge betrokkenheid, welbevinden en emotionele openheid, initiatief nemen en actief zijn. 

 

 

Van elk kind worden de ontwikkelingen nauwkeurig geregistreerd en bijgehouden, voor de kleuters in het "kindvolgsysteem" en voor de lagere school in het "leerlingvolgsysteem". 

Evaluatie en rapportering van kleuters en leerlingen gebeurt aangepast aan de leeftijd en met aandacht voor het totale kind.

4. Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg

 

We willen een school zijn waar alle ontwikkelingsprocessen een kans krijgen en wij benaderen alle kinderen met brede zorg. De verschillen tussen kleuters en leerlingen vormen het uitgangspunt van ons didactisch handelen. In ons bezig zijn met kinderen hebben we de nodige aandacht voor de eigen leefwereld van de kinderen, maar ook voor het unieke in ieder kind inzake motivatie, leerstijl, leervermogen en ontwikkeling. 

Nieuwe ontwikkelingen worden regelmatig in onze scholen geïntroduceerd. Essentieel in onze organisatie is het uitbouwen van een effectief “zorgbeleid”.                   

 De zorgcoördinator en één of meerdere zorgbegeleiders nemen hiertoe samen met de klastitularissen een aantal initiatieven op schoolniveau, ter ondersteuning van de leerkrachten of met de leerlingen zelf. Diagnose en remediëring van hulpbehoevende kleuters en leerlingen worden in nauw overleg met alle betrokkenen en eventuele externe diensten besproken.

5. Werken aan een degelijke organisatie van de schoolwerking

De school wordt gekenmerkt door een sterke teamwerking met een vlotte doorstroming van informatie, open communicatie en een efficiënte coördinatie. Zo wordt de continuïteit verzekerd tussen de verschillende leerlingengroepen. Dat leidt tot eenheid binnen de school en tussen de scholen.     

 

Om garant te staan voor kwaliteit is er bereidheid tot eigen professionele ontwikkeling door herbronning, communicatie met elkaar of door beroep te doen op de deskundigheid van externe onderwijsinstanties en dit zowel op pedagogisch, vakinhoudelijk, cultureel-maatschappelijk en levensbeschouwelijk vlak.Dit alles willen wij realiseren in onderling overleg met en de steun van het schoolbestuur, inspectie en begeleiding, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de schoolraad, de lokale verenigingen en de parochie maar heel in het bijzonder de ouders die steeds welkom zijn om via open gesprekken eventuele problemen te bespreken.

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden