inspraakorganen

 1. De schoolraad

De Vlaamse regering heeft een participatiedecreet goedgekeurd waarbij aan alle betrokkenen van een school de opdracht gegeven wordt participatie te ondersteunen en bij te dragen aan een participatief schoolklimaat d.w.z. samen de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school realiseren. De draaischijf van de participatie op schoolniveau is de schoolraad.

Zowel ouders, personeel als vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap nemen samen deel aan de schoolraad. Zij hebben daarvoor in principe elk evenveel vertegenwoordigers.

De ouders zijn gekozen uit de op onze school aanwezige ouderraad, het personeel komt uit het leerkrachtenteam en de vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden.

Het schoolbestuur en de directie zetelen niet als stemgerechtigde leden in de schoolraad. Ze vormen wel de gesprekspartner voor de schoolraad en nemen eindbeslissingen. De directie woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn de volgende:

1. Informatie- en communicatiebevoegdheid

De leden van de schoolraad beschikken over een algemeen informatierecht t.a.v. de aangelegenheden   waarover  ze advies – en overlegbevoegdheid hebben (zie verder). De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, leerkrachten en leerlingen.

2. Adviesbevoegdheid

Het schoolbestuur is verplicht advies te vragen aan de schoolraad over bepaalde vooraf vastgelegde thema’s alvorens beslissingen te nemen. Daarnaast heeft de schoolraad het recht op eigen initiatief advies uit te brengen.

3. Overlegbevoegdheid

Bij overleg treden de schoolraad en het schoolbestuur tijdens de vergadering in overleg met elkaar. Dit gebeurt met het oog op het bereiken van een overeenstemming.

Samenstelling van de schoolraad (2018-2024):

Vanwege het personeel

   Sonja Evens (Vertegenwoordigster Basisschool Maaseikerlaan)
   Els Stieners (Vertegenwoordigster Basisschool Ophovenstraat & secretaris)
   Anneleen Schrooten (Vertegenwoordiger Basisschool Molenweg)

Vanwege de ouders

   Piotr Schiettekatte (voorzitter)
   Katrien Renette
   Gwen Tyskens

Vanuit de lokale gemeenschap

   Tine Clauwers
   Leen Van Bree
   Hilde Ruttens

 

2. De ouderraad

117592865_2841733286063728_6780836762772904081_n.pngDoelstelling

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school.  Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.  Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan de goede samenwerking met het schoolbestuur, de directeur en de leerkrachten van de school. 

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Samenstelling van de ouderraad

Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. Onze werving is voornamelijk gericht op ouders van kinderen in de kleuterklas en de eerste graad.  Er is geen maximum aantal leden vastgelegd.  Van elke vestiging wordt een leerkracht uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de ouderraad.  Ook is er telkens een lid van de directie aanwezig op de vergaderingen.  

De vergaderingen vinden plaats op een maandagavond van 20.15 u. tot 22.00 u. in de vergaderzaal van De Wissel.  De vergaderdata worden in juni van het vorige schooljaar vastgelegd en meegedeeld.  Er is een 6-tal vergaderingen per schooljaar.

Werking van de ouderraad

Er zijn 2 werkgroepen :

Werkgroep vorming

Deze mensen staan in voor de meer pedagogische onderwerpen.  Ze zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een vormingsavond en van de jaarlijkse quizavond t.v.v. de zeeklassen.

Werkgroep activiteiten

Deze mensen zorgen voor de organisatie van activiteiten die financiële middelen opbrengen om zo onze werking draaiende te houden.  Ze staan in voor de organisatie van de kienavond en geven de schoolkalender uit.

Om de 4 jaar worden er 3 vertegenwoordigers gekozen uit de leden van de ouderraad om te zetelen in de schoolraad.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad, de “dagraad” bereidt de vergaderingen van de ouderraad voor.

U kan de ouderraad volgen op Facebook.

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden